Wijziging gewas

Wet en regelgeving 18-06-2024

Vanwege de natte omstandigheden wordt soms, als noodgreep, besloten om op bepaalde percelen een ander gewas te telen dan in de Gecombineerde opgave is opgegeven. Dit kan gevolgen hebben voor de ecoregeling als de opgegeven eco-activiteit niet past op het nieuwe gewas. Een eventuele andere eco-activiteit komt niet in aanmerking, omdat deze te laat (na 17 mei) is opgegeven. RVO heeft dit onlangs nogmaals bevestigd. Het advies is om de gewijzigde eco-activiteit alsnog op te geven en een melding ‘overmacht’ te doen.

Met de Gecombineerde opgave geeft een bedrijf voor ieder perceel de hoofdteelt op. Voor het GLB is de hoofdteelt ‘het gewas dat in de periode van 15 mei t/m 15 juli het langst aanwezig is’. Door de natte omstandigheden wordt soms een andere hoofdteelt geteeld dan in de GO is opgegeven. Het is verplicht om het nieuwe gewas door te geven aan RVO, middels aanpassing van ‘Mijn Percelen’ en het opnieuw indienen van de GO.

Binnen het GLB volgt geen korting op de basispremie als een ander subsidiabel gewas wordt opgegeven.

Het wijzigen van een gewas heeft wel gevolgen voor de ecoregeling als de oude opgegeven eco-activiteit niet meer past bij het nieuwe gewas en moet worden ingetrokken. Hierdoor kan het voorkomen dat het bedrijf in een lagere klasse komt (bijv. van ‘Goud’ naar ‘Zilver’) of dat zelfs niet meer aan de instapeis voor voldoende punten wordt voldaan.

Een nieuwe eco-activiteit, die wel bij het nieuwe gewas mogelijk is, telt niet mee. De eco-activiteit is immers te laat (na 17 mei) aangemeld. RVO heeft recent nogmaals aangegeven dat de uiterste aanmelddatum van 17 mei dit jaar niet wordt verschoven.

Ons advies is om de nieuwe eco-activiteit toch op te geven mits, uiteraard, aan de voorwaarden kan worden voldaan. Daarnaast is ons advies om de situatie als ‘overmacht’ te melden bij RVO.

Binnen het GLB zijn er mogelijkheden om ‘overmacht’ te melden. Bij de opgave zal aangegeven moeten worden dat pas na 17 mei duidelijk is geworden dat, door de weersomstandigheden, noodgedwongen een ander gewas ingezaaid moest worden en dat om deze reden de eco-activiteit pas later gemeld kon worden. Van belang is dat aan de voorwaarden van de nieuwe eco-activiteit wordt voldaan en dat hiervoor inspanningen zijn verricht. Daarnaast is het van belang om zoveel mogelijk bewijsstukken en wellicht foto’s mee te sturen. Of RVO een melding ‘overmacht’ goedkeurt is op dit moment niet duidelijk.