Subsidie vestigingssteun Jonge Landbouwers

Subsidies 18-04-2024

Er wordt tot 2027 een subsidie beschikbaar gesteld voor jonge landbouwers, die een bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen of een bedrijf starten. Deze zogenaamde vestigingssteun wordt voor het eerst opengesteld van 3 juni tot en met 2 augustus 2024. De subsidie bedraagt € 80.000. Voor deze eerste openstellingsperiode is € 75 miljoen beschikbaar. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Het gaat om jonge landbouwers, die op 31 december 2024 niet jonger dan 16 jaar of niet ouder dan 39 jaar zijn. De jonge landbouwer moet bedrijfshoofd zijn op de datum van indiening van de aanvraag. De vestiging (overname) moet na 31 december 2022 hebben plaatsgevonden. Ook deelname in een bedrijf kan onder voorwaarden voldoende zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Bij de aanvraag moet onder meer een bedrijfsplan gevoegd worden.

De ondernemer geeft inzicht in de standaardverdiencapaciteit (SVC) van het bedrijf of een schatting hiervan als er een nieuw bedrijf wordt opgericht.

Je voldoet aan de eisen van bedrijfshoofd wanneer je dus vanaf 1 januari 2023 een landbouwbedrijf in eigen naam uitvoert. Of wanneer je :

  • daadwerkelijk langdurige zeggenschap (blokkerende zeggenschap) hebt in het bedrijf; en
  • met meer dan 50% van het eigen vermogen deelneemt in de maatschap of vennootschap onder firma (vof). Of meer dan 50% van aandelen hebt bij de naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv); en
  • minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf werkt.

Kortom een interessante subsidiemogelijkheid voor degene die aan de voorwaarden voldoen. Benieuwd of je in aanmerking komt, bel Andre Veerman, 06-86824239.

Het is voor jonge ondernemers niet eenvoudig om voldoende kapitaal te bemachtigen om een bedrijf te starten of over te nemen. Investeren in het moderniseren en verduurzamen van het bedrijf kan pas als het bedrijf levensvatbaar is en voldoende rendement oplevert. Daarom is de subsidiemodule voor vestiging van jonge landbouwers in hoofdzaak gericht op overname of bedrijfsstart.

Bij de aanvraag subsidie Vestigingssteun Jonge Landbouwers moet onder meer een bedrijfsplan gevoegd worden.

Dit plan bevat ten minste:

  • Een situatieschets van het landbouwbedrijf op het moment van de overname of de start.
  • De gewenste ontwikkeling van het landbouwbedrijf, waaronder in ieder geval vermelding van de te behalen mijlpalen voor de komende vijf jaar.
  • Een beschrijving van de kostenposten waaraan de subsidie zal worden besteed.
  • Een beschrijving van de wijze waarop de subsidie bijdraagt aan de versterking van de veerkracht van het bedrijf.
  • Een beschrijving van de aspecten in het bedrijfsplan die bijdragen aan de specifieke GLB-doelen met betrekking tot klimaatverandering en duurzame energie, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van biodiversiteit.

Een andere voorwaarde is dat de ondernemer inzicht geeft in de standaardverdiencapaciteit (SVC) van het bedrijf of een schatting hiervan als er een nieuw bedrijf wordt opgericht. De SVC geeft een beeld van de vergoeding voor de inzet van arbeid en kapitaal die een bedrijf op basis van gehanteerde standaarden gemiddeld in een jaar behaalt met de agrarische productie. De ondergrens ligt bij een SVC van € 15.000. Daardoor komen ook jonge landbouwers met een klein bedrijf in aanmerking voor de vestigingssubsidie. De SVC is af te leiden uit de gecombineerde opgave/landbouwtelling die RVO jaarlijks inwint. Of eventueel via de rekenmodule van de WUR.

Zijn er meerdere jonge landbouwers in het bedrijf? Dan kun je samen aan deze voorwaarden (samen meer dan 50% van het eigen vermogen of aandelen) voldoen. Een bedrijf kan één keer subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers ontvangen.

Als de subsidie wordt toegekend, mag de jonge landbouwer deze zo gebruiken, dat de beschreven GLB-duurzaamheidsdoelen ondersteund en de veerkracht van het overgenomen of nieuw gestarte bedrijf ten goede komt. De regeling wordt op maandag 3 juni 2024 opengesteld voor aanvragen en de openstelling duurt tot en met 2 augustus 2024 of eerder, als het subsidieplafond is bereikt. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van aanvragen. We adviseren daarom om nu alvast met het voorbereiden van de aanvraag. We kunnen ons voorstellen dat deze regeling veel vragen oproept, neem daarom tijdig contact op met Andre Veerman, 06-86824239.