Nieuw GLB en rekentool GLB

Wet en regelgeving 03-10-2022

Vanaf 1 januari 2023 krijgen we te maken met een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Doel van het nieuwe GLB is om de landbouw te verduurzamen door toekomstbestendige boeren sterker te belonen. Dat klinkt misschien wat vaag, maar wanneer je verder leest wordt het snel duidelijk.

 

Wat gaat er dan veranderen?

Tot en met 2022 hadden we verhandelbare betalingsrechten die uitbetaald werden op de grond. Deze betalingsrechten hadden de laatste jaren voor iedereen een gelijke waarde. Om agrariërs te stimuleren om meer duurzaam te boeren paste dit systeem niet meer.  Daarom is een systeem ontwikkeld waarbij “duurzaamheid” wordt beloond.

Binnen het GLB zijn twee verschillende regelingen: er is een basispremie en er is de mogelijkheid om extra premie te ontvangen via de zogenaamde eco-regeling. Om een goede keuze te kunnen maken welke eco-regeling bij jouw past hebben we een rekentool GLB beschikbaar.

 

Basispremie

Het nieuwe GLB bestaat uit een vaste basispremie voor alle landbouwpercelen, inclusief landschapselementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en dergelijke, wanneer je aan de randvoorwaarden voldoet. De randvoorwaarden bestaan uit het voldoen aan Goede Landbouw en Milieu Conditie regels, de zogenaamde conditionaliteit eisen (GLMC’s).

De hoogte van de basispremie is nog niet exact bekend, maar zal lager zijn dan de huidige basisbetaling en komt waarschijnlijk op ruim €200 per ha. Wanneer je recht hebt op de basispremie dan krijg je daarnaast voor de eerste 40 hectare van de subsidiabele grond een extra betaling van €54.  Dit geldt echter alleen voor bedrijven tot 60 hectare.  Verder krijgen jonge landbouwers bovendien een extra vast bedrag bovenop de basispremie wanneer ze de 5 jaar in het oude GLB nog niet hebben volgemaakt.

 

Ecoregeling

Aanvullend is een extra bedrag per hectare te verdienen via de zogenaamde eco-regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan de eisen van de basispremie voldoen. Je kunt  kiezen uit 22 verschillende eco-activiteiten. Op basis van de 5 thema’s biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water moeten er een aantal punten behaald worden om te voldoen aan de instapeis. Vervolgens hangt er aan elke eco-regeling een bepaalde waarde waarmee je aanspraak kunt maken op een extra bronzen, zilveren of gouden premie per ha. Naar verwachting zijn de bedragen van de premies als volgt: voor brons geldt €60/ha,  bij zilver kun je rekenen op €100/ha extra en wanneer je de hoogste waarde scoort, val je in categorie goud en dan kun je €200/ha ontvangen.

Om aanspraak te kunnen maken op het nieuwe systeem moet je je vooraf aanmelden. Dit eerste jaar kun je je voorlopige bouwplan (met voorlopige invulling ecoregeling) van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023 doorgeven.  Vervolgens ga je met de gecombineerde opgave 2023, uiterlijk 15 mei, het definitieve bouwplan opgeven. De werkelijke aanvraag, waarbij je dan ook definitief aangeeft welke eco-regeling je hebt toegepast, volgt dan medio oktober 2023.

 

Rekentool GLB

Het klinkt allemaal erg ingewikkeld en dat wordt het ook.

Je kunt kiezen uit 22 eco-regelingen, die allemaal een verschillend effect hebben op de puntenscore per thema en die bepalen of je voldoet aan de instapeis. Met de rekentool kun je snel bepalen wat je score is en kun je zien wat je op bepaalde thema’s nog nodig hebt.

De eco-regelingen vertegenwoordigen vervolgens ook een bepaalde waarde die bepalen of je in de categorie brons, zilver of goud valt. Ook dat laat de rekentool exact zien. Soms kun je met een kleine aanpassing van het bouwplan, en door toevoeging van een eco-regeling, van bijvoorbeeld brons naar zilver overgaan. Met de rekentool kun je eenvoudig diverse scenario’s doorrekenen.

Daar komt nog bij dat sommige eco-regelingen wel  gecombineerd mogen worden (stapelen) , maar sommige ook weer niet. Verder kan een eco-regeling die je aanmeldt voor de ANlb (Agrarisch Natuurbeheer) wel meetellen voor de punten, maar niet voor de waarde. Ook daar houdt ons rekenprogramma allemaal rekening mee.

Kortom, wij hebben de kennis in huis, van zowel het nieuwe GLB, maar ook van de nieuwe mestwetgeving. Want ook de samenhang met de invoering van het 7e ActieProgramma Nitraatrichtlijn is van belang bij je keuze. Vanuit de nieuwe mestwetgeving moet je namelijk verplicht al aan bepaalde eisen voldoen, die de stap voor het meedoen aan een eco-regeling mogelijk voor jou kleiner maken.

Wij hebben de rekentool GLB beschikbaar om samen met jou te bepalen welke eco-activiteiten praktisch het beste bij jezelf en bij jouw bedrijf passen. Iedere ondernemer en ieder bedrijf is anders en het wordt maatwerk om een optimale invulling te vinden. Het is niet ons doel om iedereen in de categorie goud te plaatsen, maar wij willen juist samen laten zien wat er wel of niet mogelijk is en wat het beste bij je past.

 

Meer weten?

Ons advies is om je tijdig te laten bijpraten over wat er allemaal mogelijk is en in ieder geval een paar scenario’s met de rekentool GLB samen door te rekenen.  Neem contact op met je bedrijfsadviseur, plan een afspraak, zodat je tijdig kunt inspelen op de invoering nieuw GLB.