Basispremie en ecoregeling GLB

Wet en regelgeving 14-06-2022

Per 2023 treedt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in werking. Het GLB systeem zoals deze tot en met 2022 in gebruik is, gaat op de schop. De huidige basis- en vergroeningspremie komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt er een nieuwe – lagere – basispremie. Tevens is het mogelijk een extra betaling te krijgen door het toepassen van ecoregelingen. Verder blijft het huidige Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in grote lijnen hetzelfde.

Voldoe aan de basiseisen
Om een betaling aan te vragen van één van de onderdelen van het GLB, moet je altijd voldaan aan de basiseisen die vastgelegd zijn in de “goede landbouw en milieuconditie’s” (GLMC’s), ook wel conditionaliteiten genoemd. Er is een lijst met negen GLMC’s waarvan het grootste deel bestaande wetgeving is.  Nieuwe GLMC’s hebben vooral invloed op de bescherming van veenweidegebieden, verplichte gewasrotatie, inzet van bufferstroken en het realiseren van een aandeel onbeteelde grond. Wordt er voldaan aan de GLMC’s dan kun je de basispremie uitbetaald krijgen. Voldoe je niet aan de GLMC’s dan kun je geen basispremie ontvangen, maar ben je ook uitgesloten van de ecoregelingen en het ANLb.

Inzet van ecoregelingen
Boven de basisbetaling is een extra bedrag te verdienen door de inzet van ecoregelingen. De ecoregelingen werken via een puntensysteem. Er moet nog bepaald worden hoeveel punten nodig zijn op de verschillende onderdelen en totaalhoeveelheid.

Op de website van RVO is er al een lijst met ecoregelingen te vinden. Denk hierbij aan maatregelen zoals het verlengen van weidegang, de inzet van rustgewassen of eiwithoudende gewassen of het vervroegd rooien van de gewassen. Het ANLb systeem blijft in grote lijnen gelijk. Wel wordt deze op enkele punten uitgebreid.

Voorlopig overzicht regelingen in het nieuwe GLB

Basispremie
De basispremie wordt uitbetaald op basis van subsidiabele hectares die bij een bedrijf in gebruik zijn. Net als in het bestaande GLB vallen hieronder landbouwgrond welke voor landbouwactiviteiten, of overwegend voor landbouwactiviteiten worden gebruikt. Binnen het nieuwe GLB zijn ook landschapselementen op de percelen of welke aangrenzend aan jouw percelen en bij jou in handen zijn subsidiabel. Je hoeft geen actieve landbouwer meer te zijn als jouw uitbetaling lager is dan € 5000. Voor de eerste 40 hectare van jouw subsidiabele grond een extra betaling van ca. € 54 per hectare.

Conditionaliteiten
Wanneer je in aanmerking wilt komen voor de basispremie, ecoregeling en/of ANLB moet je aan de randvoorwaarden en aan de conditionaliteiten (basisvoorwaarden) voldoen. Enkele basisvoorwaarden zijn herkenbaar uit het huidige GLB.

Lees hier meer over alle negen verwachte conditionaliteiten.

Jonge landbouwers
De extra betaling voor jonge landbouwer is niet meer verbonden aan het aantal hectares subsidiabele grond. De verwachting is dat dit bij toekenning een vast bedrag zal zijn van € 2.800.

Ecoregeling
In het nieuwe GLB komt de ecoregeling met eco-activiteiten. Wanneer je eco-activiteiten uitvoert help je mee aan de verschillende doelen (biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water) en verdien je punten. Je moet een minimaal aantal punten halen op de verschillende doelen. Scoort je op alle 5 doelen voldoende punten? Dan voldoe je aan de instapeis voor de ecoregeling. De inspanning die je levert bepaalt of jouw bedrijf in de categorie brons, zilver of goud valt. Deze categorie bepaalt hoe hoog de premie per hectare is. De hoogte van de premie wordt later dit jaar bekend. Vanaf dan kun je ook kijken welke activiteiten bij jou en je bedrijf passen en hoeveel premie dit vervolgens kan opleveren. Dit kun je natuurlijk samen met je adviseur van GEDO Advies bekijken. Een eerste indruk van de activiteiten lees je hier.

Brede weersverzekering
Voor de Brede weerverzekering blijft de subsidie in het nieuwe GLB bestaan.

ANLB
Het ANLB blijft gelijk aan de regeling zoals die nu is. Wel is de verwachting dat er meer agrariërs kunnen gaan deelnemen aan deze regeling.

Meer informatie volgt
Ondanks dat nog niet alle details bekend zijn is het dus al wel zaak om nu al na te denken welke maatregelen voor jouw bedrijf ingezet kunnen worden. Later dit jaar zal RVO meer bekend maken over de overige regelingen in het nieuwe GLB. Wanneer dat gebeurt, zullen we je op de hoogte brengen.

Bij vragen, neem dan contact op met het team Advies op 0342 – 44 45 07 of mail naar: info@gedo.nl